Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONNECT WAYS B.V. EN DE AAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN (versie 2021)

DUIDING PARTIJEN & DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende partijen verstaan en geduid:
Connect Ways B.V., hierna te noemen Connect Ways.
Klant
Medewerker
Services
Overeenkomst

Onder Connect Ways verstaan wij Connect Ways B.V. (holding) en alle hieraan gelieerde bedrijven. Connect Ways B.V. is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven onder KvK 75845989.

Onder Klant verstaan wij iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon aan wie Connect Ways direct een aanbieding, offerte, of opdrachtbevestiging aanbiedt en ieder natuurlijk en/of rechtspersoon met wie Connect Ways een Overeenkomst sluit en daarmee een relatie aangaat betreffende de dienstverlening van Connect Ways.

Onder Medewerker verstaan wij iedere consultant die direct een relatie heeft tot en/of in dienst is bij Connect Ways op basis van het Nederlands arbeidsrecht. Verder verstaan wij onder Medewerker iedere consultant die ter beschikking wordt gesteld conform de overeengekomen Overeenkomst tussen Klant en Connect Ways.

Onder Services verstaan wij alle ter beschikking gestelde diensten voorzien door Connect Ways en/of haar Medewerkers, naar aanleiding van een aanbieding en/of Overeenkomst.

Onder Overeenkomst verstaan wij iedere (schriftelijke) Overeenkomst (dus ook raam- en deelOvereenkomst) tussen Connect Ways en de Klant gesloten middels o.a. en niet uitsluitend emailbevestiging, bevestigde offerte, opdrachtbevestiging, of iedere andere variant van Overeenkomst.

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten (inclusief bijlagen) van Connect Ways voor zover betrekking hebbend op het ter beschikking stellen van Medewerker en kennis aan Klanten en opdrachtgevers.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en Overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover deze door Connect Ways met de Klant schriftelijk zijn overeengekomen en beide partijen deze afwijking schriftelijk hebben bevestigd. Connect Ways verwerpt hiermee in de basis alle (leverings)voorwaarden van de Klant.

TOEPASSELIJKHEID VAN DE OVEREENKOMST

Connect Ways zal na het inventariseren van de benodigde en/of gewenste diensten en Services, zelfstandig en naar inzicht Medewerker(s) selecteren. Ten behoeve van de Klant zal Connect Ways vervolgens de geschikte Medewerker(s) ter beschikking stellen.

Connect Ways zal samen met de Klant Services kiezen en deze vastleggen middels een Overeenkomst.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

De aanvang of startdatum van de Overeenkomst vermeld de termijn waarop Connect Ways haar Services levert op basis van de informatie die vanuit Klant en Medewerker is gegeven. Voor aanvang van de service(s) is dit tevens wederzijds ondertekend en schriftelijk bevestigd tenzij afwijkende afspraken zijn vastgelegd middels dezelfde wijze. Eveneens betekent dit dat service niet voor aanvang of startdatum zal plaatsvinden bij afwezigheid van documentatie, apparatuur, betalingen, intellectuele eigendommen of andere andersoortige informatie- en kaders ten behoeve van de service.

De uitvoering van de Overeenkomst zal plaatsvinden op basis van de beschreven termijn en kent geen resultaatverplichting, mits anders overeengekomen.

De einddatum zoals overeengekomen is indicatief en tevens vrijblijvend. De indicatieve levertijden en/of leveringsdata zijn geen uiterste data, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Connect Ways is niet aansprakelijk voor het overschrijden van de looptijd van de Overeenkomst. De Klant heeft geen recht op schadeloosstelling of een opeisbare boete.

Iedere Overeenkomst zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen, met een opzegtermijn van twee kalendermaanden.

Connect Ways is gemachtigd om iedere Overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van twee kalendermaanden.

Als werkgever heeft Connect Ways het recht om Medewerkers te instrueren. Daarnaast heeft de Klant de mogelijkheid om Medewerkers generieke instructies te geven die tegelijkertijd niet in conflict zijn met de gegeven instructies van Connect Ways.

MEDEWERKERS

Connect Ways is verantwoordelijk voor het selecteren van haar Medewerker(s) die ingezet zullen worden ten behoeve van de geleverde Services.

Wanneer de Medewerker bij geval van persoonlijke omstandigheden, ziekte, zwangerschap, overlijden, e.d., of op enige andere manier niet in staat is om gedurende een aaneengesloten periode van 30 werkdagen zijn/haar werkzaamheden voor de Klant uit te voeren, is Connect Ways verplicht om een oplossing te bieden. Connect Ways is niet verplicht de Klant schadeloos te stellen voor welke gerelateerde schade dan ook.

Medewerkers zijn inzetbaar op basis van het aantal werkbare uren per jaar. Dit onder voorbehoud van feest- en vakantiedagen.

Vakantiedagen van de Medewerker dienen te worden afgestemd tussen Connect Ways, de Klant en Medewerker zelf. Enkel met goedkeuring van alle partijen kunnen deze vakantiedagen aanvangen.

Medewerkers van Connect Ways zijn niet over te nemen, tenzij anders overeengekomen. De Klant is het niet toegestaan Medewerkers van Connect Ways welke ter beschikking is gesteld voor een tijdelijke opdracht of project gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende 12 maanden na afloop daarvan ongeacht de reden van beëindiging buiten Connect Ways om in dienst te nemen, of daarmee vergelijkbare wijze al of niet via derden werkzaamheden te laten verrichten. Indien de Klant in strijd met dit artikel handelt is de Klant aan Connect Ways een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd van €50.000,- exclusief BTW te verhogen met een boete van €2000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Connect Ways stelt expliciet dat het de Klant niet toegestaan is Medewerkers in te zetten dan wel door te lenen bij of aan derden, dan wel werkzaamheden te laten verrichten, welke niet met Connect Ways overeen zijn gekomen.

De Klant verklaart richting Connect Ways en haar Medewerker(s) bekend te zijn en te voldoen aan nationale en internationale wetgeving (niet enkel beperkt tot artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek) gerelateerd aan arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid. Ook verklaart de Klant te voldoen aan de eisen voortkomend of gelieerd aan deze wetgeving zoals voorgeschreven door de arbeidsinspectie en Nederlandse wetgeving. Wanneer de Klant niet voldoet aan het naleven van deze wet- en regelgeving, is de Klant aansprakelijk voor de veroorzaakte schade en mogelijke boetes.

Indien de Klant in strijd is met bovenstaande artikelen, is de Klant aan Connect Ways een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €50.000,- exclusief BTW te verhogen met een boete van €2000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

De Klant stelt Connect Ways schadeloos voor alle vormen van schade en/of kosten die de Medewerker veroorzaakt in relatie tot het leveren van de Services.

PRIJZEN EN BETALING

Wijze waarop Services en prijzen beschreven zijn, zijn beschreven en vastgelegd middels een Overeenkomst.

De prijzen, bedragen en overige vergoedingen zijn indicatief en voor gecalculeerd op basis van uurtarieven (exclusief BTW) zoals beschreven in de Overeenkomst.

Urensoorten die afwijken van een regulier uurtarief zoals (en niet beperkt tot), overwerk, buitenland uren, werken op zondag, werken op feestdagen, reisuren, overige reiskosten en overige afwijkende uur soorten worden tevens beschreven in de Overeenkomst en in rekening gebracht bij de Klant.

Klant is verplicht al deze zaken te voldoen en draagt hier verantwoordelijkheid voor.

Het is Connect Ways toegestaan uurtarieven aan te passen, mits onderbouwing, met maximum verhoging van het uurtarief met 30%. Connect Ways is verplicht de Klant hierover schriftelijk te informeren.

Connect Ways zal maandelijks een overzicht van de gewerkte uren over de voorgaande maand doen toekomen aan de Klant. Dit overzicht zal worden opgesteld aan de hand van de geschreven uren door de Medewerker ten behoeve van de Services aan de Klant. Klant heeft vanaf het moment van overhandiging van de urenoverzichten 2 dagen de tijd om bezwaar te maken en hiervoor onderbouwing aan te leveren. Indien de Klant niet meewerkt aan een deugdelijke en billijke urenverantwoording voor betrokken partijen zal de door Medewerker aangeleverde urenverantwoording als bindend worden gezien.

Facturatie zal wekelijks voorzien worden door Connect Ways naar de Klant.

Connect Ways heeft met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening en Services het recht haar proces met betrekking tot de facturatie uit te besteden.

Betalingen zullen worden voldaan in Euro’s, mits anders overeengekomen.

Connect Ways voorziet niet in de behoefte van kortingen en/of overige afwijkingen.

De betalingstermijn betreft 14 dagen vanaf factuurdatum.

Connect Ways is gemachtigd om betaling vooraf te vragen.

In geval van overschrijding van de betalingsperiode stelt Connect Ways (artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk wetboek) aan de Klant een vertragingsrente verplicht. De hierop volgende boete betreft 2% van de factuur tot de volledige betaling is voldaan. Ook worden de mogelijke overige kosten, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) incassokosten, in rekening gebracht bij de Klant.

De Klant is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dat niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

Alle verplichtingen in relatie tot betalingen van de Klant aan Connect Ways worden in eerst aan Connect Ways voldaan voor alle overige uitstaande kosten, betalingen en rente. De facturen van Connect Ways hebben voorrang op overige facturen die langer en kortere periode open staan bij de Klant.

Wanneer door de Klant niet wordt voldaan aan de verplichtingen, zal Connect Ways alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verhalen bij de Klant, gelijk aan 15% van oorspronkelijk uitstaand bedrag, met een minimum van € 275,- tenzij Connect Ways aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.

Overige klachten met betrekking tot de Services hebben geen gevolgen en zijn geen onderdeel van deze Overeenkomst.

GOEDE UITOEFENING VAN LEIDING EN TOEZICHT

Connect Ways is op geen enkele manier aansprakelijk voor (in) directe of gevolgschade al dan niet ten gevolge van het handelen van Medewerker(s).

Connect Ways is op geen enkele manier aansprakelijk voor (in) directe of gevolgschade al dan niet ten gevolge van geleverde diensten of Services.

Connect Ways is tegenover Klant niet aansprakelijk voor gesloten Overeenkomsten of verbintenissen die Medewerker is aangegaan of zijn ontstaan jegens Klant of derden, al dan niet met toestemming van Klant of derden.

Klant zal Connect Ways schadeloosstellen ten aanzien van schade geleden bij de Klant en/ of derden gerelateerd aan de consequenties van geleverde Services tenzij deze schade voor rekening zijn voor Connect Ways op basis van het Nederlands Recht.

Het is de Klant niet toegestaan behoudens toestemming vanuit Connect Ways Medewerker ‘door te lenen' of ter beschikking te stellen aan een derde waarbij Medewerker onder leiding en toezicht van derde werkzaamheden of Services verricht. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts) persoon in een groep (concern), holding of vergelijkbaar verbonden is.

Klant zal aan Medewerker vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke kosten rechtsbijstand) die de Medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden en Services lijdt, tenzij Klant bewijst dat de hiervoor genoemde verplichtingen geheel zijn nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker. Indien het bedrijfsongeval tot de dood lijdt, is Klant gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke kosten rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wethandboek en de in dat artikel genoemde persoon.

Connect Ways is niet aansprakelijk voor en Klant zal Connect Ways vrijwaren en schadeloosstellen voor alle mogelijke schade (inclusief kosten voor met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) geleden door de Klant en/of derden gerelateerd aan of als gevolg van de geleverde diensten.

In het geval dat Connect Ways aansprakelijk wordt gesteld, beperkt zich deze aansprakelijkheid tot een maximumbedrag van 30% van de totale overeengekomen factuurwaarde tenzij het verzekerde bedrag van Connect Ways een dergelijk bedrag niet dekt. In dat geval is het uit te keren bedrag beperkt tot het verzekerde bedrag.

Klant zal zich zowel voldoende als afdoende verzekeren tegen vrijwaring en ter dekking van de daar aan grondslag liggende aansprakelijkheden. Klant verstrekt op verzoek hiervan een bewijs aan Connect Ways.

Klant verklaart kennis te hebben en zich te houden aan de naleving en nakoming van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 7:658 Burgerlijk Wethandboek en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Klant is ten alle tijden verantwoordelijk ten aanzien van toezicht op uitvoering van werkzaamheden van Medewerker(s) gedurende levering van diensten en Services en mogelijk daaruit voortkomende andere werkzaamheden.

Klant is verplicht minstens zeven dagen voor aanvang diensten en Services van Connect Ways en haar Medewerker(s) tijdig schriftelijk te informeren over beroepskwalificaties en specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Klant geeft voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

Alle juridische kosten voortkomend uit bovenstaande artikelen zijn voor de rekening van Klant en haar gelieerde ondernemingen.

OVERMACHT – FORCE MAJEURE

Iedere tekortkoming of het niet na kunnen komen van de verplichtingen voortvloeiend uit diensten of Services door Connect Ways door overmacht, kan niet toegewezen worden aan Connect Ways, haar Medewerker(s) en diensten en/ of Services.

Onder overmacht worden het volgende verstaan, echter niet beperkend tot ziekte, terrorisme, cybercrime, (burger) oorlog, rellen, oorlogshandelingen of dreiging van oorlog, sabotage, stroomonderbreking, water-/ sneeuw-/ weer verlet en/ of overstroming, aardbevingen, stakingen of andere vormingen van werkonderbrekingen, maatregelen overheid, lastigheden, complexiteit verkeer/ transport en andere verstoringen of niet geanticipeerde omstandigheden, zoals omschreven in artikel 6:75 Burgerlijk Wethandboek.

Connect Ways en Klant kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Ten tijde van het intreden van overmacht zullen gedeeltelijk nagekomen verplichtingen uit de diensten en/ of Services apart en naar billijkheid gefactureerd worden door Connect Ways.

INTELLECTUEEL EIGENDOM (IP)

Klant vrijwaart Connect Ways en haar Medewerkers voor aanspraken van de Klant en derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de dienst en/ of service worden gebruikt.

Klant vrijwaart en stelt Connect Ways schadeloos ten aanzien van alle claims van de Klant of derden met betrekking tot intellectueel eigendom en/ of en niet beperkt tot industriële eigendomsrechten, informatiedragers, elektronische bestanden, iedere vorm van data, software of vergelijkbaar.

Klant garandeert intellectueel eigendom en/ of en niet beperkt tot industriële eigendomsrechten, informatiedragers, elektronische bestanden, iedere vorm van data, software of vergelijkbaar vrij zijn van virussen en defecten.

Klant stemt ermee in dat gebruik maken van het bedrijfslogo toegestaan is ten behoeve van uitingen bijvoorbeeld en niet beperkt tot; beurzen, lezingen, publicaties (online en offline), presentaties, website, teksten, Overeenkomsten en events.

Connect Ways eigent de rechten tot intellectueel eigendom in zowel binnen- als buitenland toe ten dure van de diensten en/ of Services verworven door de Medewerker.

Van alle teksten, brochures of overige documentatie of anderszins door Medewerkers vervaardigd komen de auteursrechten toe aan Connect Ways.

Voor het overige is in deze toepasselijk de Rijksoctrooiwet 1995.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk OF Subsidies en fiscale regelingen

Connect Ways behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden van medewerkers van Connect Ways te beschrijven in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en bij geschiktheid over te gaan tot het meenemen van deze werkzaamheden in een aanvraag.

Klant zal in het geval van een controle door de subsidie uitkerende instantie volledige medewerking verlenen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot inzage in de projectadministratie van Klant.

GEHEIMHOUDING

De Klant verplicht zich tot geheimhouding betreffende alle door Connect Ways in het kader van de uitvoering van haar diensten en of Services aan de Klant verstrekte en vertrouwelijke informatie, mits deze vertrouwelijke informatie voor het verstrekken daarvan door Connect Ways als zodanig is gekwalificeerd en dat kenbaar gemaakt, is aan de Klant.

Connect Ways is niet aansprakelijk voor boete, dwangsom of eventuele schade voortkomend uit diensten of Services met betrekking tot geheimhoudingsplicht of schending van deze door Medewerker(s).

BOETEBEDING

Bij iedere overtreding van bovenstaande artikelen geldt er een directe opeisbare boete van 50.000 euro.

BEËINDIGING

Bij het niet voldoen enigerlei verplichtingen en/ of Overeenkomsten van de Klant naar Connect Ways, heeft Connect Ways het recht tot beëindiging van de Overeenkomst.

Tijdens het leveren van diensten en Services van Connect Ways naar de Klant is opschorting van artikel 12, lid a., wel mogelijk. Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat looptijd en einddatum wordt aangepast.

In geval van bijvoorbeeld en niet beperkt tot faillissement, liquidatie of een slechte financiële gezondheid welke blijkt uit een credit check, slecht betalingsgedrag en/ of andere financiële grondslag, is Connect Ways het recht toegedaan de diensten en/ of Services te beëindigen

In geval van bovenstaand artikel 12, lid c. wordt de Klant verwittigd en krijgt de Klant de kans om bezwaar te maken en mogelijke kredietwaardigheid aan te tonen door middel van het indienen van financiële documenten die de financiële positie van de Klant gedetailleerd beschrijven en getoetst zijn door een accountant.

Connect Ways heeft het recht om zonder enige aankondiging of benodigde juridische interventie de Overeenkomst direct op te zeggen door middel van een aangetekende brief naar de Klant.

In de gevallen zoals bovenstaand beschreven, zullen alle claims, boetes, overige openstaande posten direct voldaan en betaald worden aan Connect Ways.

GESCHILLEN

In het geval van nietigverklaring van een bepaling of mogelijk worden vernietigd van een bepaling, zullen overige bepalingen van onverminderd kracht blijven. Connect Ways en Klant zullen in overleg treden en afstemming zoeken om vervangende bepalingen middels schriftelijke communicatie, waarvan het doel en de strekking overeenkomen met de oorspronkelijke bepaling met wegnemen van de oorzaak van de nietigheid en zich beperkt tot het wegnemen van deze oorzaak.

Geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Connect Ways is gevestigd.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden, diensten, Services en/of overige Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Connect Ways is gevestigd.

Do you feel connected? Contact us Apply directly